REGULAMIN FINANSOWANIA ZAKUPÓW NA RATY

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WEC lub Kancelaria: Kancelaria Prawna Inkaso WEC SA w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź, NIP: 725-204-28-00, KRS 0000381779, REGON 101064884.
 2. Klient: przedsiębiorca zawierający z WEC Umowę finansowania zakupów.
 3. Faktura: faktura, w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, lub faktura proforma.
 4. Sprzedawca: podmiot od którego Klient nabywa towary lub usługi objęte Finansowaniem.
 5. Podmioty Powiązane z Klientem:
  1. osobowo: wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, rodzeństwo małżonka, małżonków rodzeństwa
  2. organizacyjnie: podmiot który bezpośrednio lub pośrednio jest kontrolowany przez Klienta, albo ma kontrole na Klientem; albo gdy Klient i ten podmiot może wywierać jakikolwiek wpływ na prowadzenie działalności przez drugiego, faktycznie lub za pomocą posiadanych udziałów lub akcji.
 6. Umowa: umowa finansowania zakupów zawarta między WEC, a Klientem.

II. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJACE ZAWARCIE UMOWY FINANSOWANIA ZAKUPÓW

 1. W celu zawarcia Umowy Klient wypełnia wniosek na stronie https://zakupynaratywec.pl/wniosek, podaje dane niezbędne do zawarcia Umowy, wyraża zgody wskazane we wniosku i przedstawia Fakturę, która ma podlegać finansowaniu z zaznaczeniem wkładu własnego, jeżeli jest przewidziany, oraz okresu finansowania i ilości rat spłaty finansowania.
 2. Klient potwierdza, iż posiada zdolność finansową do spłaty zobowiązań objętych niniejszą Umową oraz oświadcza, iż zawierając Umowę nie znajduje się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.
 3. Klient oświadcza, że jego oświadczenia i zapewnienia dotyczące jego sytuacji finansowej i prawnej są podstawą do podjęcia decyzji o finansowaniu zakupów przez WEC i odpowiada za wszelką szkodę wyrządzoną WEC wskutek podania oświadczeń, informacji czy zapewnień nieprawdziwych lub niepełnych, lub zaniechania ich podania. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji może wypełniać znamiona czynów zabronionych opisanych w Kodeksie karnym, w tym przestępstwa oszustwa lub przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. W terminie do 3. dni roboczych od dnia przedstawienia Faktury, WEC informuje Klienta o sfinansowaniu zakupów lub o konieczności uzyskania dodatkowych informacji dotyczących finansowania lub sytuacji finansowej Klienta.
 5. Kolejne wnioski o usługi finansowania są składane przez Klienta poprzez stronę internetową wskazaną wyżej.
 6. Klient nie może przedstawiać do finansowania Faktur, które zostały wystawione przez Sprzedawców będących Podmiotami Powiązanymi z Klientem w jakikolwiek sposób.
 7. O ile nie umówiono się inaczej, WEC dokonuje finansowania zakupów w 100 % , to jest finansuje zakup Klienta u Sprzedawcy w całości (wraz z podatkiem VAT jeżeli występuje).
 8. Jeżeli do wniosku załączono fakturę proforma, Klient w celu realizacji finansowania powinien przedstawić fakturę VAT dokumentującą zakup towarów lub usług. WEC jest uprawniona do odstąpienia od sfinansowania zakupów w przypadku, gdy numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w fakturze, nie jest rachunkiem bankowym ujawnionym na Białej Liście Podatników VAT.

III. OGÓLNE WARUNKI FINANSOWANIA ZAKUPÓW NA RATY

 1. Klient dokonuje zwrotu udzielonego finansowania oraz zapłaci WEC wynagrodzenie prowizyjne w wysokości i w terminach określonych w Umowie.
 2. WEC ma prawo do monitorowania płatności i kierowania przypomnień oraz wezwań do zapłaty.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie należności, WEC ma prawo naliczyć dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne, określone w Umowie. Ponadto WEC może wypowiedzieć Umowę, a wszelkie należności wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne.
 4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, WEC ma prawo do wypowiedzenia finansowania i zwrotu udzielonego finansowania oraz do wynagrodzenia prowizyjnego, gdy:
  1. okaże się, że Sprzedawca jest Podmiotem Powiązanym z Klientem;
  2. WEC stwierdzi złą sytuację finansową Klienta, przez co rozumie się w szczególności powzięcie informacji o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, naprawczego lub podobnego wobec Klienta;
  3. nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Klienta;
  4. Klient złożył nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenia woli lub wiedzy, zawarte w dokumentach, przekazanych informacjach czy danych, mające wpływ na podjęcie przez WEC decyzji o finansowaniu zakupów Klienta.

IV. TREŚĆ UMOWY FINANSOWANIA ZAKUPÓW NA RATY

Treść umowy o finansowanie zakupów, o ile nie zostanie zmieniona w drodze indywidualnych negocjacji, będzie miała następującą treść:

§ 1 [Postanowienia ogólne]

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:

 1. Umowa – niniejsza umowa regulująca sposób świadczenia usług finansowania zakupów przez Kancelarię, polegających na udzieleniu Klientowi finansowania zakupów z odroczonym terminem płatności;
 2. Finasowanie: zapłata przez Kancelarię całości lub części ceny za towar nabywany przez Klienta na podstawie Umowy;
 3. Spłata Finansowania: zapłata przez Klienta na rzecz Kancelarii kwoty stanowiącej Finansowanie oraz prowizji zgodnie z Umową;
 4. Rata Spłaty Finansowania: każda z części Spłaty Finansowania, ustalona w Umowie;
 5. Klient – przedsiębiorca który korzysta z usług objętych niniejszą Umową;
 6. Sprzedawca: przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz Klienta;
 7. Regulamin: Regulamin Finansowania Zakupów na Raty, który Klient akceptuje składając wniosek o Finansowanie na stronie internetowej Kancelarii https://zakupynaratywec.pl

§ 2 [warunki finansowania zakupów]

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Kancelaria zobowiązuje się sfinansować zakupy Klientowi w kwocie ………… (słownie: ………………………………………………….) zł stanowiącej część/całość ceny sprzedaży wskazanej w Fakturze VAT nr ………….…….. (Finansowanie), a Klient zobowiązuje się względem Kancelarii do Spłaty Finansowania, w tym zapłaty prowizji, na zasadach i w terminach określonych w Umowie.
 2. Finansowanie zakupów następuje poprzez zapłatę za Fakturę na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Fakturze: ………………………………………………………………………………………. .
 3. Finansowanie zakupów następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kancelarii kwotą Finansowania.
 4. Za zbadanie sytuacji finansowej Klienta oraz przygotowanie i udzielenie mu Finansowania oraz monitoring terminowości Spłaty Finansowania, Kancelaria pobierze prowizję w wysokości ……… zł. Prowizja jest płatna na podstawie faktury VAT. Na dzień zawarcia Umowy, prowizja ta jest zwolniona z obowiązku naliczania podatku VAT. Zmiana przepisów podatkowych w tym zakresie w przyszłości może spowodować zwiększenie kwoty prowizji (wyrażonych jako wartości netto) należnych Kancelarii o podatek VAT.
 5. Klient zobowiązany jest do Spłaty Finansowania, o jakim mowa w ust. 1-4 w następujących terminach i w następującej wysokości (Raty Spłaty Finansowania):1) I rata w kwocie ………… – do dnia ………….2) II rata w kwocie ……….. – do dnia ………….(…)
 6. W przypadku dokonania przez Klienta spłaty we wcześniejszym terminie, kwota prowizji nie ulega zmianie.
 7. Klient będzie dokonywać zapłaty tytułem Spłaty poszczególnych Rat Finansowania na rachunek bankowy Kancelarii ………………………………………………… . Kancelaria zalicza płatności w pierwszej kolejności na należną prowizję, a następnie na najwcześniej wymagalną ratę Spłaty Finansowania.
 8. W przypadku opóźnienia w pełnej zapłacie którejkolwiek z rat, Kancelaria może naliczyć prowizję za opóźnienie, w wysokości 0,36% za każdy dzień opóźnienia w Spłacie Finansowania. Wysokość prowizji zostanie ustalona w fakturze VAT, przesłanej do Klienta z 7- dniowym terminem płatności. Na dzień zawarcia Umowy, prowizja za opóźnienie jest zwolniona z obowiązku naliczania podatku VAT. Zmiana przepisów podatkowych w tym zakresie w przyszłości może spowodować zwiększenie kwoty prowizji (wyrażonych jako wartości netto) należnych Kancelarii o podatek VAT.
 9. Jeżeli Klient nie opłaci należności w ciągu 10 dni od terminu jej płatności, może być obciążony kosztami windykacji, tj. kosztami wezwania do zapłaty – 149 zł netto, wpisu do BIG – 49 zł netto, kosztami wizyty terenowej – 500 zł netto.
 10. W razie opóźnienia w pełnej zapłacie którejkolwiek z rat powyżej 7 dni od terminu płatności, Kancelaria może wypowiedzieć Umowę i wezwać do zapłaty całej kwoty zadłużenia. Wypowiedzenie może nastąpić na adres e-mail Klienta wskazany w części wstępnej umowy. W razie wypowiedzenia, przyszłe terminy spłat rat określone w pkt. 5. Umowy przestają obowiązywać, a Kancelaria może od całości zadłużenia żądać odsetki ustawowe za opóźnienie w maksymalnej wysokości.
 11. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić także w przypadkach określonych w Regulaminie.
 12. Kancelaria oraz Klient zgodnie ustalają, iż adres e-mail wskazany w części wstępnej niniejszej umowy jest właściwy do:
  1. wystawiania i przesyłania przez Kancelarię w formie elektronicznej faktur VAT i ich duplikatów,
  2. wysłania drogą elektroniczną Klientowi przez Kancelarię wezwania do zapłaty obejmującego należności wynikające z Umowy,
  3. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

§ 3

 1. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Regulamin. W razie sprzeczności zapisów Umowy i Regulaminu, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
 2. W kwestiach nie unormowanych w niniejszej Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.
 4. Treść Umowy oraz wszelkie informacje nabyte w związku z jej wykonywaniem mają charakter poufny i stanowią tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23 w związku z art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 5. Niniejsza Umowa została zawarta w formie dokumentowej lub pisemnej. Wszelkie zmiany Umowy oraz odstąpienie od niej wymagają odpowiednio formy dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności. Dla wypowiedzenia Umowy przez Kancelarię wystarczy forma wskazana w § 2 ust. 10 Umowy.
 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.